ห้องเรียนออนไลน์

การสร้างเว็บไซต์ ผลงานนักเรียน ม.5/3

นายสวัชกร นามวงศา

นายรชต เเพร่ศิริรักษ์

นายธนรัช อิศรางกูร ณ อยุธยา 

นายปิติ กองชุมพล

นางสาวหริญญาพัชร สวัสดิ์วณิช

นางสาวศิริญากรณ์ โพธิ์แก้ว


นายฐริศ คันธมาลา

นายวรฤทธิ์ โสดา

9

นางสาวกมลพัชร ซื่อสัตย์


นายนภดล สถิตย์เสถียร

นายพงศ์พิสุทธิ์ คงจรูญ

นายชนะพัทธ์ ชะนะ

14

นายก้องภพ ไชยะยงค์

นายปัณณวิชญ์ สุวรรณรัตน์

นายชลวิทย์ แซ่อั๊ง

18

นางสาวภัสพร บุญญา

นาย ธันวา ครุฑทอง

นายพัทธนนท์ โสภณวิเชษฐวงศ์

นางสาวพัศชุดา จึงโภคทรัพย์

นายพันธ์เทพ เวชสถล

นายพัทธนันท์ กองคำ

นายโรแนน คลีเมนท์ 

26

นางสาวซาแมนธา อารยา โรบินสัน

นางสาวปัญญ จารุรัตนานนท์

นางสาวพัชชิรพักตร์ อู่สิน

นายสวิตต์ อาศัย

นายกีรติ พิพัฒนารังสี

นายตนุภัทร ตันเจริญ

นายปิยะทัศน์ เวฬุกร

34

นายวรากร ตันตุลา

นายณัฐวัฒน์ กระโห้ทอง

นายโจนัส เซอเรนเซ่น

นายมรุเดช แซ่ลี้

นางสาวกัญญารัตน์ ทองมี

นายเอื้ออังกูร บำรุงราษฏร์

41

นางสาวปิยะพร จันทะคัด

นายชนชล แสนตลาด

44

45

46

47

48